Asaba Trio Shikoku & Kansai tour announced!

Aasa Trio are taking his tour to Shikoku & Kansai from April 20 to 25.
Please schedule for the details.

ASABATRIO